ÚTVAR MĚŘENÍ EMISÍ

Základní informace o autorizovaném měření emisí

ImageAutorizovaný výkon měření emisí je objektivní zjištění míry znečišťování ovzduší stacionárními zdroji znečišťování, a to předepsanými metodami a postupy s definovanou nejistotou stanovení zjištěných údajů. Pro zajištění této funkce musí být provozovatel měření odborně způsobilý, to znamená, že musí disponovat vhodnými technickými prostředky pro měření, odborně vycvičeným personálem a musí mít zvládnuté metody a postupy měření. Neopomenutelným předpokladem pro provozování této činnosti je i etická úroveň provozovatele měření, která je zárukou dodržování závazných postupů a nezkreslování výsledků měření. Tyto nároky jsou doloženy získáním Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 jako zkušební laboratoř č. 1571. Toto osvědčení vydává národní akreditační orgán, kterým je Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Útvar měření emisí společnosti AXIA CZ s.r.o. je autorizován Ministerstvem životního prostředí České republiky k měření těchto látek:

  • oxidy dusíku NOx
  • oxid uhelnatý CO
  • oxid siřičitý SO2
  • tuhé znečišťující látky TZL
  • celkový organický uhlík TOC
  • kovy As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn
  • chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru
  • plynné anorganické sloučeniny fluoru
  • těkavé kyanidy
  • silné anorganické kyseliny

Měření emisí výše uvedených škodlivin vychází z požadavků zákona č. 201/2012 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Tato měření jsou prováděna v souladu s příslušnými normami pro odběr a stanovení škodlivin v ovzduší a příručkou jakosti.

Autorizované měření emisí provádíme přímo na zdroji znečišťování pomocí měřicích vozů vybavených špičkovými japonskými a německými analyzátory pro kontinuální měření emisí od firmy HORIBA a Hartmann & Braun. Tuhé znečišťující látky jsou měřeny gravimetrickou metodou. Při stanovování těžkých kovů, chloru, fluoru a silných kyselin spolupracujeme s akreditovanou Orlickou laboratoří s.r.o. Česká Třebová.

Toto vše spolu se speciálním vyhodnocovacím programem pro PC zajišťuje vysoce kvalifikované sledování průběhu emisních procesů.